Analyze

vtb.am: Գլխավոր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ

Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույ...

Page load speed analysis

 • 66/100

  Normal result
 • 7

  Successful tests
 • 1

  Failed test
 • First response

  1.5 sec

 • Resources loaded

  4.2 sec

 • Page rendered

  252 ms

 • Total page load time

  6 sec

Visit vtb.am now to see the best up-to-date Vtb content for Armenia and also check out these interesting facts you probably never knew about vtb.am

We analyzed Vtb.am page load time and found that the first response time was 1.5 sec and then it took 4.5 sec to load all DOM resources and completely render a web page. This is a poor result, as 65% of websites can load faster.

Page optimization

 • HTML 58.3 kB
  Images 1.1 MB
  Javascripts 465.8 kB
  CSS 55.9 kB

  In fact, the total size of Vtb.am main page is 1.6 MB. This result falls beyond the top 1M of websites and identifies a large and not optimized web page that may take ages to load. 30% of websites need less resources to load. Images take 1.1 MB which makes up the majority of the site volume.

  • Original 58.3 kB
  • After minification 51.9 kB
  • After compression 12.0 kB

  HTML optimization

  HTML content can be minified and compressed by a website’s server. The most efficient way is to compress content using GZIP which reduces data amount travelling through the network between server and browser. This page needs HTML code to be minified as it can gain 6.3 kB, which is 11% of the original size. It is highly recommended that content of this web page should be compressed using GZIP, as it can save up to 46.2 kB or 79% of the original size.

  • Original 1.1 MB
  • After optimization 981.0 kB

  Image optimization

  Image size optimization can help to speed up a website loading time. The chart above shows the difference between the size before and after optimization. Vtb images are well optimized though.

  • Original 465.8 kB
  • After minification 443.2 kB
  • After compression 135.8 kB

  JavaScript optimization

  It’s better to minify JavaScript in order to improve website performance. The diagram shows the current total size of all JavaScript files against the prospective JavaScript size after its minification and compression. It is highly recommended that all JavaScript files should be compressed and minified as it can save up to 329.9 kB or 71% of the original size.

  • Original 55.9 kB
  • After minification 48.8 kB
  • After compression 10.3 kB

  CSS optimization

  CSS files minification is very important to reduce a web page rendering time. The faster CSS files can load, the earlier a page can be rendered. Vtb.am needs all CSS files to be minified and compressed as it can save up to 45.6 kB or 82% of the original size.

Network requests diagram

 • vtb.am
 • kernel_main.css
 • page_14b2e78089d05bc334bc396db8c33a2a.css
 • popup.min.css
 • template_5cf72b27e2ca2b1f627c8b61bf1fb9d9.css
 • kernel_main.js
 • jquery-1.8.3.min.js
 • kernel_altasib.errorsend.js
 • window.css
 • page_4f0f407ba55ef90281453547433e7b4c.js
 • opera.css
 • jquery-1.2.6.min.php
 • js.js
 • vtb-effects.js
 • vtbvkladki.js
 • jquery-1.8.2.min.js
 • jquery.cycle.all.js
 • altasib.errorsend.ok.gif
 • altasib.errorsend.png
 • MirVTB_arm.jpg
 • maga.jpg
 • USD.png
 • EUR.png
 • RUR.png
 • GBP.png
 • AUD.png
 • CHF.png
 • GEL.png
 • gold.gif
 • 01.gif
 • 02.gif
 • 04.gif
 • 06.gif
 • 07.gif
 • 08.gif
 • 09.gif
 • 11.gif
 • contransfer.jpg
 • DepositARM.jpg
 • businessarm.jpg
 • corporate.jpg
 • PB.jpg
 • RE.jpg
 • ebanking.jpg
 • facebook.jpg
 • gold.gif
 • Cos.jpg
 • Lz.jpg
 • business.jpg
 • zayavka.jpg
 • back2_03.jpg
 • main_page_gr.jpg
 • 4.jpg
 • main_page_gr.jpg
 • logo-vtb.png
 • bg-nav-li.gif
 • circlecode.php
 • arr.gif
 • 51_n.gif
 • bg-btn.gif
 • c-01-tr.gif
 • arr-white.gif
 • btn_skype.png
 • dvdr.gif
 • banner29.gif
 • ga.js
 • __utm.gif

Our browser made a total of 67 requests to load all elements on the main page. We found that 94% of them (63 requests) were addressed to the original Vtb.am, 3% (2 requests) were made to Circle.am and 3% (2 requests) were made to Google-analytics.com. The less responsive or slowest element that took the longest time to load (2.2 sec) belongs to the original domain Vtb.am.

Additional info on vtb.am

Requests

The browser has sent 66 CSS, Javascripts, AJAX and image requests in order to completely render the main page of Vtb. We recommend that multiple CSS and JavaScript files should be merged into one by each type, as it can help reduce assets requests from 10 to 1 for JavaScripts and from 6 to 1 for CSS and as a result speed up the page load time.

10

Javascripts

48

Images

6

CSS

2

AJAX

66

All

Possible request optimization

1

Javascripts

35

Images

1

CSS

2

AJAX

27

Optimized

39

All

Normal result

IP address

This IP address is dedicated to Vtb.am. This is the best domain hosting practice .

Normal result

IP Trace

vtb.am

194.247.50.168

DNS records

Type Host Target/ip TTL Other
A

vtb.am

194.247.50.168 292
NS

vtb.am

ns4-cloud.nic.ru 300
NS

vtb.am

ns8-cloud.nic.ru 300
NS

vtb.am

ns3-l2.nic.ru 300
NS

vtb.am

ns4-l2.nic.ru 300

Language and encoding

Normal result

Language

HY hy language flag

Detected

N/A language flag

Claimed

Encoding

UTF-8

Claimed

Language claimed in HTML meta tag should match the language actually used on the web page. Otherwise Vtb.am can be misinterpreted by Google and other search engines. Our service has detected that Armenian is used on the page, and neither this language nor any other was claimed in <html> or <meta> tags. Our system also found out that Vtb.am main page’s claimed encoding is utf-8. Use of this encoding format is the best practice as the main page visitors from all over the world won’t have any issues with symbol transcription.

HTTPS certificate

SSL Certificate

Vtb.am has no SSL certificate. Web browsing can be safer with HTTPS connection, so we suggest that it should be obtained for this site.

Normal result

Visitor World Map

Country of origin for 97.6% of all visits is Armenia. It’s good for Vtb.am that their server is also located in Armenia, as that enables the majority of their visitors to benefit from a much faster page load time.

Good result

Poor result

Social Sharing Optimization

Open Graph description is not detected on the main page of Vtb. Lack of Open Graph description can be counter-productive for their social media presence, as such a description allows converting a website homepage (or other pages) into good-looking, rich and well-structured posts, when it is being shared on Facebook and other social media. For example, adding the following code snippet into HTML <head> tag will help to represent this web page correctly in social networks:

vtb.am

Share this report in social media

Analyze another website

Analyze